Universidad Tecnológica de la Mixteca  
   
     
 
UTM
UTM
UTM
UTM
UTM
UTM
UTM
 
 
 
 
 
G R A D U A C I Ó N   D E   L A   G E N E R A C I Ó N   2 0 1 5 - 2 0 2 0.
M E N S A J E   D E L   R E C T O R
 
A V I S O:   S U S P E N S I Ó N   D E   A C T I V I D A D E S   P R E S E N C I A L E S   H A S T A   N U E V O   A V I S O  
A V I S O   A   L O S   A S P I R A N T E S:  Fecha examen de selección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
The Oaxaca System of State Universities
 
   
     
 
Carretera a Acatlima Km. 2.5 Huajuapan de León, Oax., México C.P. 69000